Vejle Kommune har netop uddelt årets midler fra Natur- og Stipuljen til lokale natur- og friluftsprojekter. I år får 17 natur- og stipuljeprojekter tilskud med et samlet beløb på 262.630 kr. Midlerne går til støtte af projektansøgninger fra private lodsejere, organisationer og interessegrupper og går fortrinsvis til indkøb af materialer. Arbejdet udføres derimod af borgere selv, der med deres frivillige arbejdskraft gør en kæmpe indsats for at Vejle kan være Danmarks bedste friluftskommune.

Bedre tilgængelighed og mere pleje til gavn for naturen
Samlet set har Kommunen været interesseret i at understøtte projekter, som giver mulighed for et aktivt friluftsliv og tilgængelighed til naturoplevelser i det åbne land. Ligeledes understøttes projekter, som gør en forskel i forhold til at bevare vores lysåbne naturarealer og de dertil knyttede planter og dyr. En indsats som er med til at bevare den biologiske mangfoldighed i kommunen. Projekter, der alle giver mulighed for at borgere i Vejle Kommune kan komme ud og opleve naturen og de rekreative faciliteter der er i kommunen.

Udover at forslag til Natur- og Stipuljen vurderes i forhold til deres konkrete udbytte for natur og friluftsfaciliteter, så er der også stillet krav om, at ansøgerne selv skal bidrage med egenfinansiering, typisk i form af arbejdskraft, løbende drift eller lignende. Således er samarbejdet imellem Kommunen og ansøger med til at skabe et godt ejerskab lokalt og ikke mindst understøtte en større merværdi, fordi de tildelte midler rækker lidt længere.

1. viceborgmester og formand for Natur & Miljøudvalget Søren Peschardt er glad for de mange gode ansøgninger til Natur- og Stipuljen og udtaler i den forbindelse i en pressemeddelelse:

Vi er glade for igen i år at kunne støtte en række gode natur- og friluftsprojekter. Der er kommet mange gode projekter ind i år, der alle sammen er med til at give mulighed for flere natur- og friluftsoplevelser i hele Kommunen. Der er en god geografisk fordeling af projekterne, og det vidner om et stort frivillig engagement og arbejde, i hele vores Kommune. Det er godt, at vi i Vejle Kommune kan understøtte de kræfter med Natur- og Stipuljen. Kun med borgernes og lodsejernes store indsats kan vi sammen skabe en kommune med en tilgængelig, spændende og mangfoldig natur. “.

Konkret er der uddelt midler til følgende projekter:

  • Stiprojekter og friluftsfaciliteter

Der er givet tilskud til i alt 10 projekter med fokus på stier og friluftsfaciliteter. I år er der en næsten ligelig fordeling mellem nyetablering af stier, og forbedringer af eksisterende stier. Der er også tildelt penge til et par spændende friluftsfaciliteter, herunder etablering af en shelterplads og madpakkehus.

  • Naturprojekter

Der er også givet tilskud til hegning, rydning og afgræsning af i alt 6 arealer med henblik på fremtidig naturpleje. Afgræsningen sikrer, at arealerne ikke vokser til, og at urtevegetationen med det tilhørende rige insektliv på arealerne bevares og fremmes. Der er givet tilskud til et projekt med oprensning af vandhul i Ny Nørup da der her findes særligt spændende arter.

 

Vejle Kommune modtog i alt 25 ansøgninger, og der er samlet søgt om tilskud på i alt 522.215,50 kr.

Såfremt der igen til næste år afsættes en natur- og stipulje, ligger ansøgningsfristen primo april 2018