Slamrester i spildevandsanlægget på Shells raffinaderi i Fredericia har i en længere periode givet kraftige lugtgener i Nordbyen. Shell har derfor siden midten af juni arbejdet på en gennemgribende oprensning af anlægget. Desværre er oprensningen, som pågår op til 16 timer hver dag, seks dage om ugen, stødt på en række vanskeligheder og trækker derfor ud.

”Vi er frygtelig kede af, at vores naboer har døjet med lugt fra vores anlæg, og vi har knoklet i håbet om at kunne få slammet hurtigt væk. Men efterhånden som vi fik arbejdet os ned i bassinet, viste der sig at være betragtelig mere slam aflejret end vores målinger havde indikeret. Samtidig er slammet vanskeligere at arbejde med, end vi har oplevet ved tidligere oprensninger. Derfor har vi desværre måtte forlænge vores tidsplan flere gange”, siger presseansvarlig Jesper Brieghel fra Shell.

Nyt udstyr sat ind

For at sætte ekstra skub i oprensningen har raffinaderiet taget nyt og tungere udstyr i brug. Men der vil stadig gå et stykke tid før arbejdet er afsluttet.

”Hvornår vi kan være færdige, afhænger af hvor meget det nye udstyr kan sætte skub i processen. Det ved vi først, når det har kørt et stykke tid. Men der bliver tale om adskillige uger”, forklarer Jesper brieghel.

Da oprensningen trækker ud har Miljøstyrelsen, som er miljømyndighed på Shell Raffinaderiet, været i dialog med Shell om at finde en løsning på de kraftige lugtgener, som oprensningen medfører.

”De lugtgener, som borgerne i Fredericia oplever lige nu, er ganske enkelt ikke acceptable. Derfor har vi gjort det helt klart for Shell, at de må gøre mere for at reducere den kraftige lugt fra forrenseanlægget”, siger kontorchef ved Miljøstyrelsen Yvonne Korup. ”Det vil blandt andet ske ved at tilføje kemiske tilsætningsstoffer. Samtidig har vi bedt Shell om hurtigst muligt at sende os en ny tids- og handlingsplan. Det vigtigste fokus for os er, at lugten reduceres så hurtigt som muligt.”

Arbejder på at reducere lugtgener

For at reducere lugtgenerne, mens arbejdet står på, har Shell igangsat en række initiativer, herunder at afspærre bassinet midlertidigt, for hurtigere at kunne rense det op. Det forudsætter, at Fredericia Spildevand og Energi A/S for en periode er i stand til at håndtere spildevandet fra raffinaderiet.

”Vi har undersøgt de muligheder, som vi har, for at hjælpe Shell, og Shell har nu fået en tilladelse fra kommunen, der muliggør en midlertidig håndtering af spildevandet fra bassinet på centralrenseanlægget”, fortæller driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Oprensningen følges meget tæt af både Miljøstyrelsen og Fredericia Kommune, som er i løbende kontakt med Shell. Formand for Fredericia Kommunes Miljø- og Energiudvalg, Christian Bro ærgrer sig over, at arbejdet med oprensningen trækker ud og over de lugtgener, som mange borgere oplever.

”Det er yderst beklageligt, at det trækker ud. Fredericia Kommune, både forvaltningen og vi, politikere, har talt med mange borgere, der føler sig generede af den kraftige lugt”, siger Christian Bro.
Han understreger, at det er Miljøstyrelsen, som er miljømyndighed på Shell Raffinaderiet, og som derfor håndterer alle henvendelser vedrørende lugten.

”De henvendelser, som Fredericia Kommune modtager om lugten, sender vi videre til Miljøstyrelsen, der er den rette myndighed. Jeg kan forsikre fredericianerne om, at vi, i samarbejde med Miljøstyrelsen, fører tæt tilsyn med oprensningsarbejdet, så vi sikrer os, at det gennemføres så hurtigt som muligt og samtidig under mest mulig hensyntagen til naboerne”, afslutter Christian Bro.

Lugten er ikke skadelig

Miljøstyrelsen oplyser, at Arbejdstilsynets grænseværdi for 8 timers daglig ophold i svovlbrinte er 10 ppm (parts per million). Shell Raffinaderiet har målere med alarm ved spildevandsanlægget. Disse alarmerer ved 10 ppm. Der har ikke har været alarmer for svovlbrinter fra disse målere.

Svovlbrinte har en meget lav lugtgrænse (0,1 – 0,5 ppm). Det betyder, at stoffet kan lugtes langt før Arbejdstilsynets grænseværdi på 10 ppm.