Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 1. kvt. 2021

Fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021 faldt antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, eksklusive SU-modtagere, med 3.500 til 758.600. Fra fjerde kvartal 2019 til andet kvartal 2020 var der, i høj grad på grund af COVID-19, en kraftig stigning i det samlede antal offentligt forsørgede under folkepensions-alderen, eksklusive SU-modtagere, på 64.300 til 770.000. Siden andet kvartal 2020 er dette antal faldet med i alt 11.400. Tallene i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Flere nettoledige og fortsat meget få feriedagpengemodtagere

Fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021 steg antallet af nettoledige med 6.900, svarende til en stigning på 6 pct. Samtidig faldt antallet af feriedagpengemodtagere endnu en gang, til nu 300, hvilket hænger sammen med overgangen til samtidighedsferie som en del af den nye ferielov.

Færre i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og i jobafklaring

Det seneste kvartal faldt antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt med 1.200 til 20.500. Virksomhedspraktik faldt med 5.700 personer til 6.600, mens jobafklaringsforløb faldt med 1.300 personer til 11.100.

Færre sygedagpengemodtagere

Det seneste kvartal faldt antallet af sygedagpengemodtagere med 8.400 til 76.000. Antallet af sygedagpengemodtagere er fortsat højt, og det sæsonkorrigerede fald, skal også ses i lyset af den voldsomme stigning i antallet af sygedagpengemodtagere fra fjerde kvartal 2019 til første kvartal 2020, se fodnote 5 til tabellen.

Flere førtidspensionister og lidt færre SU-modtagere

Det seneste kvartal steg antallet af førtidspensionister med 6.300 til 224.300, og antallet af SU-modtagere faldt med 1.500 til 316.300.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 20202021
 1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt.1. kvt.
 fuldtidsmodtagere
I alt uden SU-modtagere722578769961763334762011758554
Nettoledige i alt95213142941123273114272121206
Ledige dagpengemodtagere8039211965110493799208104507
Ledige kontanthjælpsmodtagere1482223290183361506516699
Feriedagpenge352228234862636280
Vejledning og opkvalificering i alt2181217576215572174020524
Vejledning og opkvalificering (d)30332249418446255333
Vejledning og opkvalificering (k)1791614654162021602014216
Jobrettet uddannelse (d) 86367411711095975
Støttet beskæftigelse i alt9808885489928669600490072
Virksomhedspraktik(d)282044424652333740
Virksomhedspraktik(k)118345724887199305865
Nytteindsats (k)972384642676117
Ansættelse med løntilskud (d)1766989113019001433
Ansættelse med løntilskud (k)25461838177421191909
Jobrotation (d)249192121250216
Jobrotation (k)5333275540
Fleksjob17431572473744657544776589
Skånejob135333411337132923162
Barselsdagpenge i alt5093250401512245130351225
Tilbagetrækning i alt254123265481269818269918275742
Førtidspension2207322212565216283218036224332
Efterløn4404249927504494888648355
Fleksydelse27582988308529973055
Øvrige ydelsesmodtagere i alt198888205251199735208137199505
Kontanthjælpsmodtagere36951574755705046874468920
Tilbud til udlændinge451855640556256145775
Revalideringsydelse657625561520486
Ledighedsydelse1563718219170071605816570
Sygedagpenge mv.56858667454709188474676351
Ressourceforløb2027220497201712000920294
Jobafklaringsforløb1903818062150121244811108
SU-modtagere313008312116319110317789316327
Anm.: De sæsonkorrigerede ledighedstal er fra og med forråret 2020 mere usikre end normalt pga. den atypiske ledighedsudvikling som følge af COVID-19. På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2019 flere og flere 65-årige i denne statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i ‘aktivering’, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der er berettiget til uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 1. kvt. 2020 inkluderes personer på den nye seniorpension under førtidspension.
3 Her indgår personer der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
4 Her indgår personer i selvforsørgelses/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige..
5 Fra og med første kvartal 2020 er der kommet en ny datakilde til sygedagpengemodtagerne. Derudover har man som led i håndteringen af COVID-19-krisen ad flere omgange i løbet af 2020 lempet for adgangen til sygedagpenge, så flere har fået ret til sygedagpenge, typisk også fra og med første sygedag.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Skriv en kommentar