Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen har den 25. juni og den 26. juni fået helt ekstraordinært mange klager over lugt i Nordbyen. Fredericia Kommune kan oplyse, at årsagerne til den meget kraftige lugt natten til den 25. juni og om dagen den 25. juni i Nordbyen og også i bl.a. Bøgeskov med meget stor sikkerhed ikke stammer fra Shell Raffinaderiet, men fra udbringning af forsuret gylle tilsat valle på marker nord for Fredericia.

Gyllelugt

Kommunen har været i dialog med den lokale landmand, som har udbredt den ildelugtende gylle med valle på sine marker nord for Fredericia. Kombinationen af forsuret gylle og valle giver tydeligvis anledning til en meget kvalm og ubehagelig lugt. Det er som udgangspunkt ikke ulovligt at udbrede gyllen, men kommunen har pålagt landmanden at sikre, at resten af udbringningen foretages på tidspunkter, hvor generne vurderes at være mindst.

– Der er en restmængde i gylletanken, der svarer til ca. 7 dages kørsel. Forudsat at vejrforholdene m.m. er i orden, sker den resterende udbringning i uge 27 samt i august. Herefter vil problemet med lugten fra vallen være slut, for landmanden har lovet, at han fremover ikke vil blande valle i sin gylle, oplyser Fredericia Kommune.

Lugt fra Shell

De seneste uger har der også været problemer med lugt fra Shell Raffinaderiet. Kilden til problemet er slamrester i Shells spildevandsanlæg. Shell arbejder derfor hårdt på at få reduceret lugten ved at oprense og bortskaffe slamrester fra virksomhedens spildevandsanlæg, hvor vandet gennemgår en forrensning, inden det ledes videre til det kommunale rensningsanlæg. Oprensningen foregår i døgndrift seks dage om ugen for at afslutte den hurtigst muligt.

”Oprindeligt var det planen, at oprensningen skulle starte i uge 25 og være afsluttet indenfor ca. 12 dage. Shell gik i gang som planlagt i uge 25, men det kommer desværre nok til tage noget længere tid end forventet. Det lugter derfor fortsat fra raffinaderiets spildevandsanlæg, og det må det forventes at gøre, indtil vi er færdige med oprensningen”, fortæller miljøchef Benny Bladt, Shell Raffinaderiet.

Arbejdet forventes nu afsluttet i slutningen af juli. Grunden til, at projektet er forsinket, er, at både Shell, Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen har ønsket på bedste vis at sikre, at spildevandsanlægget fungerer tilfredsstillende under oprensningen.

”Det betyder, at arbejdet er blevet opdelt i etaper, og at der løbende tages en række prøver af spildevandet forskellige steder. Vi kan ikke udelukke, at der kommer lugt fra anlægget, men vi bestræber os på at tage alle nødvendige forholdsregler”, forklarer Benny Bladt, der er miljøchef på raffinaderiet. Han understreger, at der ikke vil blive arbejdet om søndagen.

Oprensningen følges meget tæt af Miljøstyrelsen og Fredericia Kommune, som er i løbende kontakt med Shell. Civilingeniør Per Bech fra Miljøstyrelsen er en af de personer, som fører tilsyn med virksomheden:

”Det er vigtigt at reducere lugten i virksomhedens omgivelser mest muligt, og den igangværende oprensning er nødvendig af hensyn til at minimere fremtidige lugtgener fra anlægget. Derfor vil Miljøstyrelsen og Fredericia Kommune i samarbejde føre et tæt tilsyn med oprensningsarbejdet, så vi kan sikre os, at det gennemføres så hurtigt som muligt og samtidig under mest mulig hensyntagen til naboerne”, slår han fast.

Dette synspunkt understøttes af teamleder Inger Pabst fra Fredericia Kommune:

”Fredericia Kommune har været i tæt dialog med Shell Raffinaderiet og Miljøstyrelsen, for vi vil være helt sikre på, at oprensningen sker på en kontrolleret måde, så der undgås yderligere lugtgener hos naboerne, og at Shells spildevandsanlæg under oprensningsprocessen fortsat forrenser spildevandet fra raffinaderiet i nødvendigt omfang, inden det ledes ud til det kommunale renseanlæg”.

Lugten er ikke sundhedsskadelig

Flere borgere har spurgt til, om lugten fra Shell er sundhedsskadelig. Miljøstyrelsen kan oplyse, at Arbejdstilsynets grænseværdi for 8 timers daglig ophold i svovlbrinte er 10 ppm (parts per million). Shell Raffinaderiet har målere med alarm ved deres spildevandsanlæg. Disse alarmerer ved 10 ppm. A/S Dansk Shell har oplyst, at der ikke har været alarmer for svovlbrinter fra disse målere.

Underskriftindsamling om lugtgener fra Shell Raffinaderiet

Flere borgere er nu så trætte af lugtgener fra Shell Raffinaderiet, at de har startet en underskriftindsamling.

– Lad os i denne underskriftindsamling stå sammen, og een gang for alle få vist Fredericia Kommune og Shell hvor meget vi borgere i Fredericia reelt er generet af de lugtgener der hver sommer vender tilbage og gør at vi ikke kan sove med åbne vinduer, lufte ud, hygge os i vores haver, altaner, balkoner, terrasser mv. Vi bor indenfor bygrænserne, og Shell har gennem årene igen og igen lovet at en løsning var lige på trapperne, skriver initiativtagerne på http://www.skrivunder.net/stop_lugtgener_shell

(Arkivfoto)