I Fredericia Kommune har man nedsat en byfornyelsespulje på 1 million kroner, og der er i år indkommet ansøgninger for 1,839 millioner kroner. Det oplyser formand for By- og Planudvalget Søren Larsen.

Teknik & Miljø har modtaget 16 ansøgninger om byfornyelsesstøtte. I alt søges der om støtte for 1,839 millioner kroner inklusiv beløb til skimmelsvampesager, når man tager udgangspunkt i kriterierne vedtaget i februar 2021. Der er ingen statslig refusion, bortset fra til enkelte ejendomme i Øgadekvarteret, hvor restrammen er blev afsat til de ringeste ejendomme i området. Udover ansøgningerne om støtte, skal byfornyelsespuljen ligeledes bruges til skimmelsvampsager.

– Vi har nedsat en pulje på 1 millioner kroner, men der er ansøgt for mere end beløbet, vi har til rådighed. Derfor har vi bedt fagfolk om at vurdere projekterne, så vi sikrer, at vi får mest mulig byfornyelse for pengene, fortæller Søren Larsen.

I det kommunale budget for 2022 er der afsat 1,016 mio. kr. til bygningsfornyelse i hele kommunen, efter beløbet er fremskrevet. Deraf skal afsættes penge til eventuelle skimmelsvampsager. Der er ingen statslig refusion til bygningsfornyelse i Fredericia Kommune i 2022. Der er enkelte ejendomme i Øgadekvarteret, hvor der er refusion, fordi der er afsat restramme fra områdefornyelsen til disse ejendomme.

By- og Planudvalget besluttede den 3. februar 2021, at der gives op til 25 procent i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til enkelte arbejder eller flere små arbejder, og at der gives op til 40 procent i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til flere og mere omfattende arbejder på én gang. Det blev ligeledes besluttet, at der maksimalt kan opnås støtte på 200.000 kroner pr. ejendom.

Med disse procentsatser og maks beløb pr. ejendom på 200.000 kroner i støtte, inklusiv 60.000 kr. til skimmelsvampsager, søges der om støtte for 1,839 mio. kr. til renoveringsprojekter, der samlet koster 7.408 mio. kr. i alt

Igen i år påtænker Teknik & Miljø, at der gives en tidsfrist, så der i tilsagnene bliver skrevet, at byfornyelsesprojekterne skal være afsluttet og støtten udbetalt senest den 15. december 2023, ellers bortfalder tilsagnet automatisk. Dette vil kun kunne forlænges, hvis der er tale om særlige omstændigheder. Dette skal sikre, at tilsagnene bliver brugt, eller at pengene ellers kan bruges til andre formål. Støtten kan tidligst udbetales i 2022.

Tidligere praksis har været, at der i tilsagnene var skrevet ca. et år til at få brugt pengene, men dette blev forlænget uden problemer, fordi der var forhåbning og ønsker om, at ejendommene blev istandsat, også i et længere tidsperspektiv. Se TV-indslaget med Søren Larsen og hør, hvad du kan gøre for at søge puljen, der både rammer ejendomme indenfor og udenfor Fredericias historiske volde.

Skriv en kommentar