I forbindelse med borgmestersagen i Fredericia Kommune var der et politisk ønske om at skifte Fredericia Kommunes husadvokat, Bech Bruun, ud med et andet advokatfirma. Valget faldt på Horten Advokatfirma. Advokatfirmaet anslog, at honoraret for redegørelsen minimum ville udgøre 200.000 kroner. Nu er regningen på over 5 millioner kroner og man er ikke færdige endnu.

Horten har stort set kun arbejdet med borgmestersagen og de efterfølgende konsekvenser heraf, herunder bortvisningen af Fredericia Kommunes tidligere kommunaldirektør. Efter en aktindsigt fra Fredericia Kommune, kan AVISEN afsløre, at arbejdet beløber sig til over 5 millioner kroner, og så er man ikke færdige endnu, da der forventes opstart af en faglig voldgift i forbindelse med bortvisningen. Denne sag vurderes at koste kommunen yderligere store omkostninger i millionklassen. I alt har Horten Advokatfirma siden december 2020 faktureret Fredericia Kommune 5,779 millioner kroner, dertil kommer de interne omkostninger ved medarbejdere, der har brugt tid på sagen.

De anslåede udgifter, da sagen startede var på 200.000 kroner, det var hvad Horten anslog den 17. december, men det beløb er vokset eksplosivt. I et referat fra Fredericia Kommunes økonomiudvalg fra den 17. december står der:

I sagen lægges der op til, at redegørelsen om grundsalg og håndtering af aktindsigter udarbejdes af advokatfirmaet Horten. Redegørelsen vil herefter blive behandlet på byrådsmødet den 25. januar 2021.

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 11. december, at der skal laves en redegørelse, der omfatter det samlede forløb omhandlende salg af Argentinervej 42 og forvaltningens håndtering af aktindsigter. Redegørelsen udarbejdes med ekstern juridisk bistand. Arbejdet er forankret i økonomiudvalget under ledelse af 1. og 2. viceborgmester.

Sideløbende med redegørelsen har Ankestyrelsen rettet henvendelse til kommunen og oplyst, at de er blevet opmærksomme på medieomtalen af borgmesterens grundkøb. De beder derfor kommunen om en udtalelse herom inden 6 uger.

Forvaltningen har været i dialog med advokatfirmaet Horten om opgaven. De har omfattende viden om de særlige regler der gælder for kommunerne og har bistået med en lang række sager af lignende karakter. På baggrund af dialogen, er det direktionens anbefaling, at Horten får opgaven. Opgaven organiseres ved, at alt relevant materiale herunder en kort beskrivelse af sagsforløbet sendes til advokaten, som herefter udformer den endelige redegørelse. Det vurderes, at redegørelsen herved får størst mulig legitimitet.

Forvaltningen har mulighed for at fremskaffe materialerne inden jul, hvorefter redegørelsen kan ligge klar medio januar. Den politiske behandling – herunder svaret til Ankestyrelsen – kan herefter behandles på byrådsmødet den 25. januar 2021.

Advokaten anslår, at honoraret for redegørelsen minimum vil udgøre 200.000 kr. Udgiften kan finansieres af kommunens budget til advokatomkostninger.

1. og 2. viceborgmester indstiller

 • At advokatfirmaet Horten får til opgave at udarbejde redegørelsen, og at udgiften hertil finansieres af kommunens budget til advokatomkostninger
 • At redegørelsen behandles på byrådsmødet den 25. januar 2021
 • At redegørelsen danner grundlag for svaret til Ankestyrelsen.

I januar 2021 havde den nye borgmester Steen Wrist sat sig i stolen, og han overtog ledelsen af advokatundersøgelsen. Samtidig fremgår det af referatet fra økonomiudvalgsmødet den 5. januar 2021, at man som følge af den seneste tids mange aktindsigter og mediemæssige opmærksomhed havde besluttet at iværksætte følgende:

– En advokatundersøgelse af grundsalg og håndtering af aktindsigter samt af de forhold, som Horten, i forbindelse med undersøgelsen af sagen, måtte blive opmærksom på, og som har relevans for vurderingen af sagen. Økonomiudvalget besluttede den 21. december 2020, at den først besluttede redegørelse skulle ændres til en advokatundersøgelse. Advokatundersøgelsen gennemføres af Horten. Det er endvidere besluttet, at alle aktindsigter med relevans for sagen skal tilgå Horten. Arbejdet har hidtil været politisk forankret i Økonomiudvalget under ledelse af viceborgmestrene, som følge af den tidligere borgmesters inhabilitet ifm. sagens behandling. Det indstilles, at kommunens nye borgmester overtager ledelsen af undersøgelserne i tæt samarbejde med 1. viceborgmester. Horten afrapporterer endvidere direkte til Økonomiudvalget.

Her var den økonomisk vurdering ikke så konkret som tidligere. Der står i referatet:

Advokatundersøgelsen finansieres af advokatkontoen. Kontoen vil formentligt komme under pres i løbet af 2021. Det anbefales derfor, at det tages op i de kommende budgetopfølgninger.

Den 11. januar 2021 mødtes økonomiudvalget igen, hvor undersøgelse og aktindsigter var temaet. Den 13. marts 2021 stod der i referatet fra økonomiudvalgsmødet:

På baggrund af Hortens arbejde med advokatundersøgelsen, den supplerende afrapportering om habilitet samt Fredericia Kommunes interne afdækninger anbefaler borgmester Steen Wrist og 1. viceborgmester Susanne Eilersen, at advokatundersøgelsen og afrapporteringen vedr. habilitet overdrages til politiet med anmodning om igangsætning af efterforskning af de forhold, der er omtalt i afrapporteringen. Herudover anbefales det, at de interne afdækninger ligeledes overdrages til politiet til orientering.

Et enigt Økonomiudvalg fulgte borgmester Steen Wrist og 1. viceborgmester Susanne Eilersens anbefaling med en enkelt tilføjelse, og indstiller til Byrådet, at Byrådet tiltræder:

-At advokatundersøgelsen og afrapporteringen vedr. habilitet overdrages til politiet med anmodning om igangsætning af efterforskning af de forhold, der er omtalt i afrapporteringen.

-At de interne afdækninger ligeledes overdrages til politiet til orientering.

-At hvad Fredericia Kommune i øvrigt i den kommende tid måtte afdække i relation til diverse undersøgelser ligeledes overdrages til politiet med henblik på efterforskning.

Samtidig havde Advokatfirmaet Horten fremlagt en rapport for Økonomiudvalget og Byrådet indeholdende en række anbefalinger til det fremadrettede arbejde i Fredericia Kommune.

Direktionens forslag var, at der igangsattes en intern arbejdsproces, som skulle munde ud i, at økonomiudvalget fik præsenteret en samlet plan for, hvordan der vil blive arbejdet med hver enkelt anbefaling. Dette skulle ske i løbet af foråret 2021.

Direktionen ville på samme møde foreslå en plan for, hvornår og i hvilken form, der løbende vil blive givet en status til økonomiudvalget.

Den 25. marts 2021 havde Horten afsluttet deres arbejde med advokatundersøgelsen og fremsendte en slutafregning til Fredericia Kommune, stod der i referatet fra samme dato.

Økonomiudvalget fik en kort orientering om sagens forløb, samt om den samlede udgift forbundet med Hortens bistand i denne sammenhæng. Her stod der:

Horten fremlagde advokatundersøgelsen samt rapport vedr. habilitet for Økonomiudvalget og Byrådet den 10. og 11. marts 2021.

Den samlede pris for advokatundersøgelse og rapport vedr. habilitet beløber sig til 3,585 mio. kr. Derudover har Horten bistået med en række andre opgaver, fx vurdering vedr. Fredericia Teaters konkurs. Disse øvrige opgaver beløber sig til 0,586 mio. kr.

Horten har fremsendt månedlige afregninger og styregruppen, bestående af borgmester Steen Wrist og Susanne Eilersen, og det samlede økonomiudvalg har løbende modtaget mundtlige orienteringer om den løbende afregning.

Økonomiudvalget drøftede og besluttede udarbejdelse af en samlet redegørelse på deres møder den 11., 15. og 17. december 2020. Redegørelsen overgik til at blive en advokatundersøgelse med følgende ramme:

-Det samlede forløb omhandlende salg af Argentinervej 42

-Forvaltningens håndtering af aktindsigter fra Ekstra Bladet

-Byggesagsbehandling i forbindelse med opførelse af huse på Argentinervej

-Udstykning af grunde på Argentinervej

-Udviklingsområdet Sønderskov, herunder skovrejsning

Herudover besluttede Økonomiudvalget, at alt hvad Horten i øvrigt i forløbet måtte blive opmærksom på skulle inddrages i undersøgelsen, og at advokatundersøgelsen skulle finansieres af midlerne afsat til advokatomkostninger. Den 11. januar 2021 besluttede Økonomiudvalget endvidere, at advokatundersøgelsen skulle udvides med interviews af relevante parter, hvilket har været meget tidskrævende og har medført en betydelig udgift.

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2020, at advokatundersøgelsen skulle finansieres af de årlige midler afsat til advokatomkostninger. Der afsættes årligt 1,295 mio. kr. til dette formål.

De samlede udgifter til Horten vedr. advokatundersøgelse, rapport vedr. habilitet samt øvrige opgaver beløber sig til 4,172 mio. kr. Hertil kommer løbende udgifter til advokatbistand i sager, som kræver juridisk special viden, som kommunens egne jurister ikke kan dække ind. Der forventes på nuværende tidspunkt, at der i 2021 vil være udgifter til ekstern advokat bistand på 1,900 mio. kr.

Der forventes et samlet merforbrug på 4,477 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret af bufferpuljen.

Camilla Nowak Kirkedal på pressemøde 12. marts 2021 (Foto: AVISEN)

Vi har spurgt Fredericia Kommunes konstituerede kommunaldirektør, Camilla Nowak Kirkedal , om hvordan kommunen konkret har arbejdet med Horten i forhold til bestillingen af juridisk assistance.

– Fredericia Kommune gik i dialog med Horten i december via Kommunaldirektøren. Horten blev i første omgang bedt om, at lave juridisk kvalitetssikring af kommunens interne undersøgelse af salget af byggegrunden mv. Økonomiudvalget ændrede dog hurtigt dette, så Horten også skulle forestå gennemgangen af de faktuelle forhold, og at dette skulle ske som en advokatundersøgelse, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2020. Spørgsmålet om den daværende kommunaldirektørs og borgmesters habilitet kom til i forlængelse heraf, fortæller Camilla Nowak Kirkedal.

Hun tilføjer, at bestillingerne er afgivet og justeret løbende – primært af Økonomiudvalget. Horten har afregnet sin bistand månedsvis for hver enkelt sag. På spørgsmål om der er indhentet tilbud undervejs i forløbet, svarer hun ja. Der skal være indhentet tilbud på forskellige opgaver:

– Det gælder eksempelvis kvalitetssikring af ny proces for udbud af fast ejendom, gennemgang af de interne redegørelser og vurderingen af processen i forbindelse Fredericia Teater. For advokatundersøgelsen er der afgivet et overslag, som er blevet justeret efterhånden som forudsætningerne for opgaven har ændret sig, svarer Kirkedal.

Den justering der er foretaget, har fået omkostningerne til at stige markant. Men vi har også spurgt Camilla Nowak Kirkedal, om der er lavet et skriftligt kommisorium i henhold til kravene til uvildige advokatundersøgelser, herunder angivelse af mandag, de nødvendige rammer og eventuelle tidsrammer. Til det svarer Kirkedal:

– Kommissoriet for advokatundersøgelsen blev vedtaget af Økonomiudvalget den 17. december 2020. Processen blev sidenhen udvidet, så Horten skulle gennemføre interviews, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 11. januar 2021.

Fredericia Kommune får 10% rabat på salæret, men der er ikke udarbejdet et timeregnskab for opgaverne. Således er det ikke muligt at få et overblik over, hvor mange arbejdstimer der er brugt på opgaven. Kirkedal mener at man altid kan bede om en uddybning, således at det ikke er nødvendigt med en timeberegning:

– Det er korrekt, at Horten har tilbudt kommunen 10 % rabat for deres bistand i det arbejde, som har været efter pressemødet den 12. marts 2021. Således er der fratrukket 10 % på afregningerne fra 13. marts 2021 og fremefter. Rabatten afregnes af al Hortens medgåede tid. Af Hortens fakturaer fremgår, hvilke opgaver der er blevet udført i den konkrete sag, og kommunen kan selvfølgelig altid bede om uddybning, hvis noget giver anledning til spørgsmål, lyder det fra Kirkedal.

Opgaven blev ikke sendt i udbud

Normalt skal opgaver af en vis størrelsesorden sendes i udbud, og beløbet for Hortens arbejde overstiger kravene. Men da man havde fået en mindre pris til at begynde med, mener Kirkedal ikke at det har været nødvendigt:

– Jeg kan bestemt forstå spørgsmålet om udbud. I følge reglerne for udbud skulle Hortens opgaver ikke havde været i udbud. Den største opgave, som Horten har bistået kommunen med, er advokatundersøgelsen og afrapporteringen om habilitet, som samlet er blevet afregnet til 3,6 mio. kr. eksklusiv moms. Dette er faktisk under tærskelværdien for udbud af juridiske ydelser, oplyser hun.

Beløbet ender dog med stor sandsyndlighed over denne værdi, men Kirkedal fortæller, at det er den forventede værdi på tidspunktet for indgåelse af aftalen, der er afgørende:

– Juridisk rådgivning er omfattet af udbudslovens § 7. Dette betyder, at tærskelværdien ved indkøb af bistand til en enkeltstående juridisk opgave er ca. 5,6 mio. kr. ekskl. moms, svarende til ca. 7 mio. kr. inkl. moms. Det er den forventede værdi på tidspunktet for indgåelse af aftalen, der er afgørende for vurderingen.

Det er således Fredericia Kommunes opfattelse, at man uden problemer har kunnet køre efter et taxameter, hvor man ikke har kendt den endelig sum på opgaven, samt at man heller ikke har ment, det var så stort et beløb, at man ville forsøge at udsætte opgaven for en konkurrenceprøvelse. Denne holdning står i skarp kontrast til kommunens konklusioner i den interne undersøgelse, hvor man bemærkede at man havde brug for en grundig og fyldestgørende forklaring på bestilte opgaver, og stærkt kritiserede sig selv for ikke at have haft dette på plads.

Læs også:

2 KOMMENTARER

 1. Advokater spinder altid guld på offentlige sager, hvilket man også ser i sager, som omhandler kriminelle, hvor advokaterne nærmest står i kø for at få en bid af kagen. Man kan undre sig over, at Byrådet ikke har en aftale med advokatfirmaet om prisen på en sådan undersøgelse eller eventuelt hentet et par tilbud mere hjem, hvis det havde været en mulighed. Det synes som om, at de blot kan bruge skatteborgernes penge, uden at have forstanden med, men det samme ser vi jo på Christiansborg, som også er socialdemokratisk styret.

  • En arvesag eller en konkurs tager som regel de advokattimer som de lynhurtigt har estimeret ud at der er bundlinje til…

   Og kommunekassen er bundløs, så intet nyt dėr hvad advokattimer angår.

   Jeg kender en som solgte sit firma for 8år siden. Han fortalte at han var blevet advaret mod både advokater og revisorer, dengang han åbnede firmaet….

   Og dén spådom gik i den grad i opfyldelse da det skulle gøres op…

Skriv en kommentar